Kamagata Maru (full play)

Kamagata Maru (full play). Cover
Kamagata Maru (full play). Cover [...]
Kamagata Maru (full play). Front matter
Kamagata Maru (full play). Front matter [...]
Kamagata Maru (full play). Front matter
Kamagata Maru (full play). Front matter [...]
Kamagata Maru (full play). Front matter
Kamagata Maru (full play). Front matter [...]
Kamagata Maru (full play). Copyright page
Kamagata Maru (full play). Copyright page [...]
Kamagata Maru (full play). Page 1
Kamagata Maru (full play). Page 1 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 2
Kamagata Maru (full play). Page 2 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 3
Kamagata Maru (full play). Page 3 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 4
Kamagata Maru (full play). Page 4 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 5
Kamagata Maru (full play). Page 5 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 6
Kamagata Maru (full play). Page 6 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 7
Kamagata Maru (full play). Page 7 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 8
Kamagata Maru (full play). Page 8 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 9
Kamagata Maru (full play). Page 9 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 10
Kamagata Maru (full play). Page 10 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 11
Kamagata Maru (full play). Page 11 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 12
Kamagata Maru (full play). Page 12 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 13
Kamagata Maru (full play). Page 13 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 14
Kamagata Maru (full play). Page 14 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 15
Kamagata Maru (full play). Page 15 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 16
Kamagata Maru (full play). Page 16 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 17
Kamagata Maru (full play). Page 17 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 18
Kamagata Maru (full play). Page 18 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 19
Kamagata Maru (full play). Page 19 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 20
Kamagata Maru (full play). Page 20 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 21
Kamagata Maru (full play). Page 21 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 22
Kamagata Maru (full play). Page 22 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 23
Kamagata Maru (full play). Page 23 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 24
Kamagata Maru (full play). Page 24 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 25
Kamagata Maru (full play). Page 25 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 26
Kamagata Maru (full play). Page 26 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 27
Kamagata Maru (full play). Page 27 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 28
Kamagata Maru (full play). Page 28 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 29
Kamagata Maru (full play). Page 29 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 30
Kamagata Maru (full play). Page 30 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 31
Kamagata Maru (full play). Page 31 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 32
Kamagata Maru (full play). Page 32 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 33
Kamagata Maru (full play). Page 33 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 34
Kamagata Maru (full play). Page 34 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 35
Kamagata Maru (full play). Page 35 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 36
Kamagata Maru (full play). Page 36 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 37
Kamagata Maru (full play). Page 37 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 38
Kamagata Maru (full play). Page 38 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 39
Kamagata Maru (full play). Page 39 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 40
Kamagata Maru (full play). Page 40 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 41
Kamagata Maru (full play). Page 41 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 42
Kamagata Maru (full play). Page 42 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 43
Kamagata Maru (full play). Page 43 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 44
Kamagata Maru (full play). Page 44 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 45
Kamagata Maru (full play). Page 45 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 46
Kamagata Maru (full play). Page 46 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 47
Kamagata Maru (full play). Page 47 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 48
Kamagata Maru (full play). Page 48 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 49
Kamagata Maru (full play). Page 49 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 50
Kamagata Maru (full play). Page 50 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 51
Kamagata Maru (full play). Page 51 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 52
Kamagata Maru (full play). Page 52 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 53
Kamagata Maru (full play). Page 53 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 54
Kamagata Maru (full play). Page 54 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 55
Kamagata Maru (full play). Page 55 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 56
Kamagata Maru (full play). Page 56 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 57
Kamagata Maru (full play). Page 57 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 58
Kamagata Maru (full play). Page 58 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 59
Kamagata Maru (full play). Page 59 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 60
Kamagata Maru (full play). Page 60 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 61
Kamagata Maru (full play). Page 61 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 62
Kamagata Maru (full play). Page 62 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 63
Kamagata Maru (full play). Page 63 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 64
Kamagata Maru (full play). Page 64 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 65
Kamagata Maru (full play). Page 65 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 66
Kamagata Maru (full play). Page 66 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 67
Kamagata Maru (full play). Page 67 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 68
Kamagata Maru (full play). Page 68 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 69
Kamagata Maru (full play). Page 69 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 70
Kamagata Maru (full play). Page 70 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 71
Kamagata Maru (full play). Page 71 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 72
Kamagata Maru (full play). Page 72 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 73
Kamagata Maru (full play). Page 73 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 74
Kamagata Maru (full play). Page 74 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 75
Kamagata Maru (full play). Page 75 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 76
Kamagata Maru (full play). Page 76 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 77
Kamagata Maru (full play). Page 77 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 78
Kamagata Maru (full play). Page 78 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 79
Kamagata Maru (full play). Page 79 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 80
Kamagata Maru (full play). Page 80 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 81
Kamagata Maru (full play). Page 81 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 82
Kamagata Maru (full play). Page 82 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 83
Kamagata Maru (full play). Page 83 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 84
Kamagata Maru (full play). Page 84 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 85
Kamagata Maru (full play). Page 85 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 86
Kamagata Maru (full play). Page 86 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 87
Kamagata Maru (full play). Page 87 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 88
Kamagata Maru (full play). Page 88 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 89
Kamagata Maru (full play). Page 89 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 90
Kamagata Maru (full play). Page 90 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 91
Kamagata Maru (full play). Page 91 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 92
Kamagata Maru (full play). Page 92 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 93
Kamagata Maru (full play). Page 93 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 94
Kamagata Maru (full play). Page 94 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 95
Kamagata Maru (full play). Page 95 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 96
Kamagata Maru (full play). Page 96 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 97
Kamagata Maru (full play). Page 97 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 98
Kamagata Maru (full play). Page 98 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 99
Kamagata Maru (full play). Page 99 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 100
Kamagata Maru (full play). Page 100 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 101
Kamagata Maru (full play). Page 101 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 102
Kamagata Maru (full play). Page 102 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 103
Kamagata Maru (full play). Page 103 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 104
Kamagata Maru (full play). Page 104 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 105
Kamagata Maru (full play). Page 105 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 106
Kamagata Maru (full play). Page 106 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 107
Kamagata Maru (full play). Page 107 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 108
Kamagata Maru (full play). Page 108 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 109
Kamagata Maru (full play). Page 109 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 110
Kamagata Maru (full play). Page 110 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 111
Kamagata Maru (full play). Page 111 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 112
Kamagata Maru (full play). Page 112 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 113
Kamagata Maru (full play). Page 113 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 114
Kamagata Maru (full play). Page 114 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 115
Kamagata Maru (full play). Page 115 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 116
Kamagata Maru (full play). Page 116 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 117
Kamagata Maru (full play). Page 117 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 118
Kamagata Maru (full play). Page 118 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 119
Kamagata Maru (full play). Page 119 [...]
Kamagata Maru (full play). Page 120
Kamagata Maru (full play). Page 120 [...]

Title: Kamagata Maru (full play)

ਸਿਰਲੇਖ: ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ (ਪੂਰਾ ਨਾਟਕ)

Subject: Hopkinson, William Charles, 1880-1914; Immigration regulations, Canada; Indians in Canada; Komagata Maru; Singh, Gurdit, 1858-1954; Singh, Mewa

ਵਿਸ਼ਾ (ਸੰਕੇਤ ਸ਼ਬਦ): ਹੌਪਕਿੰਸਨ, ਵਿਲੀਅਮ ਚਾਰਲਸ, 1880-1914; ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਨੂੰਨ, ਕਨੇਡਾ; ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ; ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ; ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦਿੱਤ, 1858-1954; ਸਿੰਘ, ਮੇਵਾ

Creator: Rode, Ajmer

ਰਚਣਹਾਰ: ਰੋਡੇ, ਅਜਮੇਰ

Publisher: Nanak Singh Pustak Mala, Amritsar

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ: ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਪੁਸਤਕ ਮਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

Date: 1984

Display date: Amritsar, India : Nanak Singh Pustak Mala, 1984

ਜ਼ਾਹਰ ਤਾਰੀਖ਼: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਭਾਰਤ : ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਪੁਸਤਕ ਮਾਲਾ, 1984

Type: Text

Format: Image/jpeg

Identifier: play-punjabi_0001-play-punjabi_0125

Language: pan

Rights: Please see http://komagatamarujourney.ca/rights

ਹੱਕ: ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ http://komagatamarujourney.ca/rights

Level1: Plays, poetry, and visual arts